Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Marzena Węgrzyn
 


Ostatni klub:Z¦ AZS Opole
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Klub Judo AZS Opole (41) (1991 - 2003)
Kategorie wagowe:
-40 kg(1 start w roku 1991)
-44 kg(1 start w roku 1992)
-48 kg(5 startów w latach 1992-1994)
-52 kg(1 start w roku 1995)
-56 kg(8 startów w latach 1995-1999)
-57 kg(7 startów w latach 1998-2000)
-63 kg(17 startów w latach 2000-2003)
OPEN(1 start w roku 1996)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-40 kg(1 start w roku 1991)
-44 kg(1 start w roku 1992)
-48 kg(5 startów w latach 1992-1994)
-52 kg(1 start w roku 1995)
-56 kg(7 startów w latach 1995-1997)
-57 kg(6 startów w latach 1998-2000)
-63 kg(3 starty w latach 2001-2003)
OPEN(1 start w roku 1996)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodziczek, Koszalin; 07-08.12.1991
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Bydgoszcz; 16-18.10.2003
Długość kariery startowej:11 lat, 315 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(2 starty w latach 1991 - 1992)
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1993 - 1996)
młodzież6 lat(7 startów w latach 1995 - 2000)
seniorzy10 lat(26 startów w latach 1994 - 2003)

Polityka prywatności Judostat.pl