Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Karina Kapler
 


Ostatni klub:AZS OŚ Poznań
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AZS OŚ Poznań (17) (1992 - 2000)
Kategorie wagowe:
-40 kg(1 start w roku 1992)
-44 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-48 kg(8 startów w latach 1993-1997)
-52 kg(6 startów w latach 1998-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-40 kg(1 start w roku 1992)
-44 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-48 kg(8 startów w latach 1993-1997)
-52 kg(4 starty w latach 1998-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Wrocław; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Rybnik; 03-04.06.2000
Długość kariery startowej:7 lat, 364 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1992)
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1992 - 1994)
młodzież6 lat(6 startów w latach 1993 - 1998)
seniorzy6 lat(7 startów w latach 1995 - 2000)

Polityka prywatności Judostat.pl