Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Augustyn
 


Ostatni klub:MKS CM Jordan Kraków
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MKS CM Jordan Kraków (13) (1995 - 2000)
Kategorie wagowe:
-40 kg(2 starty w roku 1995)
-44 kg(1 start w roku 1996)
-48 kg(3 starty w latach 1996-2000)
-52 kg(7 startów w latach 1997-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-40 kg(2 starty w roku 1995)
-44 kg(1 start w roku 1996)
-48 kg(3 starty w latach 1996-2000)
-52 kg(4 starty w latach 1997-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Wrocław; 12-14.05.1995
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów, Radom; 30.09.2000
Długość kariery startowej:5 lat, 143 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1995)
juniorzy młodsi5 lat(5 startów w latach 1995 - 1999)
juniorzy5 lat(4 starty w latach 1996 - 2000)
seniorzy1 rok(3 starty w roku 2000)

Polityka prywatności Judostat.pl