Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dariusz Poniatowski
 


Ostatni klub:OPKS Gwardia Olsztyn
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Olsztyn (16) (1986 - 2000)
Kategorie wagowe:
-71 kg(5 startów w latach 1986-1995)
-73 kg(1 start w roku 1998)
-78 kg(5 startów w latach 1988-1997)
-81 kg(4 starty w latach 1999-2000)
+75 kg(1 start w roku 1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-71 kg(5 startów w latach 1986-1995)
-73 kg(1 start w roku 1998)
-78 kg(5 startów w latach 1988-1997)
-81 kg(2 starty w latach 1999-2000)
+75 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów, Opole; 23.05.1986
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Rybnik; 03-04.06.2000
Długość kariery startowej:14 lat, 15 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1986 - 1987)
młodzież2 lata(2 starty w latach 1988 - 1989)
seniorzy10 lat(12 startów w latach 1991 - 2000)

Polityka prywatności Judostat.pl