Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mirosław Błachnio
 


Ostatni klub:TS Gwardia Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ ASzWoj Warszawa (5) (1983 - 1987)
KS AZS-AWF Warszawa (5) (1988 - 1992)
TS Gwardia Warszawa (14) (1993 - 2000)
Kategorie wagowe:
-53 kg(1 start w roku 1983)
-57 kg(1 start w roku 1984)
-60 kg(3 starty w latach 1985-1987)
-65 kg(9 startów w latach 1988-1996)
-71 kg(2 starty w latach 1997-1999)
-73 kg(5 startów w latach 1998-2000)
-75 kg(3 starty w latach 1998-2000)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-53 kg(1 start w roku 1983)
-57 kg(1 start w roku 1984)
-60 kg(3 starty w latach 1985-1987)
-65 kg(9 startów w latach 1988-1996)
-71 kg(1 start w roku 1997)
-73 kg(3 starty w latach 1998-2000)
-75 kg(3 starty w latach 1998-2000)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Łódź; 09-11.05.1983
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski OPEN, Bytom; 26.11.2000
Długość kariery startowej:17 lat, 206 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 1983 - 1984)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1985 - 1986)
młodzież2 lata(2 starty w latach 1987 - 1988)
seniorzy13 lat(18 startów w latach 1988 - 2000)

Polityka prywatności Judostat.pl