Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Arkadiusz Żaczek
 


Ostatni klub:WKS Śląsk Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
WKS ¦l±sk Wrocław (29) (1992 - 2003)
Kategorie wagowe:
-60 kg(6 startów w latach 1996-1999)
-65 kg(8 startów w latach 1992-1999)
-66 kg(12 startów w latach 2000-2002)
-71 kg(1 start w roku 1994)
-73 kg(1 start w roku 2003)
OPEN(1 start w roku 1995)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(6 startów w latach 1996-1999)
-65 kg(7 startów w latach 1992-1995)
-66 kg(2 starty w latach 2000-2001)
-71 kg(1 start w roku 1994)
OPEN(1 start w roku 1995)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów, Wrocław; 12-13.09.1992
Ostatnie zawody:OTK Seniorek i Seniorów, Wrocław; 06.09.2003
Długość kariery startowej:10 lat, 361 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1992 - 1994)
młodzież5 lat(5 startów w latach 1993 - 1997)
seniorzy10 lat(21 startów w latach 1994 - 2003)

Polityka prywatności Judostat.pl