Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Grzegorz Janusz
 


Ostatni klub:TS Wisła Kraków
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Wisła Kraków (13) (1991 - 1999)
Kategorie wagowe:
-60 kg(5 startów w latach 1991-1993)
-65 kg(6 startów w latach 1994-1997)
-66 kg(2 starty w latach 1998-1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(5 startów w latach 1991-1993)
-65 kg(6 startów w latach 1994-1997)
-66 kg(2 starty w latach 1998-1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów, Piła; 14-15.09.1991
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Wrocław; 16-18.04.1999
Długość kariery startowej:7 lat, 216 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
młodzież3 lata(3 starty w latach 1993 - 1995)
seniorzy7 lat(7 startów w latach 1993 - 1999)

Polityka prywatności Judostat.pl