Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Marta Kołodziejczyk
 


Ostatni klub:AKS Strzegom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AKS Strzegom (22) (1988 - 1999)
Kategorie wagowe:
+72 kg(14 startów w latach 1988-1997)
+78 kg(2 starty w latach 1998-1999)
OPEN(6 startów w latach 1989-1996)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+72 kg(14 startów w latach 1988-1997)
+78 kg(2 starty w latach 1998-1999)
OPEN(6 startów w latach 1989-1996)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek OPEN, Opole; 15-16.04.1989
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Wrocław; 16-18.04.1999
Długość kariery startowej:10 lat, 3 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1988)
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1989 - 1991)
młodzież2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
seniorzy11 lat(16 startów w latach 1989 - 1999)

Polityka prywatności Judostat.pl