Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tomasz Bukowski
 


Ostatni klub:TS Wisła Kraków
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Wisła Kraków (5) (1996 - 1999)
Kategorie wagowe:
-65 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-66 kg(1 start w roku 1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-65 kg(4 starty w latach 1996-1997)
-66 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów, Bielsko-Biała; 13-14.09.1996
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Młodzieży, Gdańsk; 06-07.03.1999
Długość kariery startowej:2 lata, 175 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1996 - 1997)
młodzież1 rok(1 start w roku 1999)
seniorzy2 lata(2 starty w latach 1996 - 1997)

Polityka prywatności Judostat.pl