Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Joanna Ostolska
 


Ostatni klub:AZS AWF Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS AWFiS Gdańsk (4) (1995 - 1999)
Kategorie wagowe:
-66 kg(1 start w roku 1995)
-70 kg(1 start w roku 1998)
-72 kg(1 start w roku 1995)
-78 kg(1 start w roku 1999)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(1 start w roku 1995)
-70 kg(1 start w roku 1998)
-72 kg(1 start w roku 1995)
-78 kg(1 start w roku 1999)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodzieży, Bydgoszcz; 17-18.02.1995
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Młodzieży, Gdańsk; 06-07.03.1999
Długość kariery startowej:4 lata, 19 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy1 rok(1 start w roku 1995)
młodzież5 lat(3 starty w latach 1995 - 1999)

Polityka prywatności Judostat.pl