Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Doega
 


Ostatni klub:AZS OŚ Poznań
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AZS OŚ Poznań (3) (1995 - 1998)
Kategorie wagowe:
-66 kg(1 start w roku 1995)
-70 kg(1 start w roku 1998)
-72 kg(1 start w roku 1997)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-66 kg(1 start w roku 1995)
-70 kg(1 start w roku 1998)
-72 kg(1 start w roku 1997)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodzieży, Bydgoszcz; 17-18.02.1995
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Młodzieży, Wrocław; 03-04.04.1998
Długość kariery startowej:3 lata, 45 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzież4 lata(3 starty w latach 1995 - 1998)

Polityka prywatności Judostat.pl