Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Radosław Baltrukas
 


Ostatni klub:GKS Wybrzeże Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
SGKS Wybrzeże Gdańsk (8) (1992 - 1997)
Kategorie wagowe:
-71 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-75 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-78 kg(2 starty w roku 1996)
-86 kg(2 starty w roku 1997)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-71 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-75 kg(2 starty w latach 1992-1993)
-78 kg(2 starty w roku 1996)
-86 kg(2 starty w roku 1997)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Wrocław; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Bielsko-Biała; 30-01.05.1997
Długość kariery startowej:4 lata, 359 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1992)
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy1 rok(1 start w roku 1993)
młodzież2 lata(2 starty w latach 1996 - 1997)
seniorzy2 lata(2 starty w latach 1996 - 1997)

Polityka prywatności Judostat.pl