Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Arkadiusz Wieczorek
 


Ostatni klub:GKS Czarni Bytom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
GKS Czarni Bytom (14) (1985 - 1997)
Kategorie wagowe:
-53 kg(1 start w roku 1985)
-60 kg(11 startów w latach 1987-1995)
-65 kg(1 start w roku 1996)
-71 kg(1 start w roku 1997)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-53 kg(1 start w roku 1985)
-60 kg(11 startów w latach 1987-1995)
-65 kg(1 start w roku 1996)
-71 kg(1 start w roku 1997)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Wrocław; 13-15.05.1985
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Bielsko-Biała; 30-01.05.1997
Długość kariery startowej:12 lat, 20 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1985)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1987 - 1988)
młodzież3 lata(3 starty w latach 1989 - 1991)
seniorzy8 lat(8 startów w latach 1990 - 1997)

Polityka prywatności Judostat.pl