Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Jagiełło
 


Ostatni klub:AZS OŚ Łódź
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MKS Pałac Młodzieży Łódź (2) (1994)
AZS OŚ Łódź (3) (1996 - 2015)
Kategorie wagowe:
-56 kg(1 start w roku 1997)
-61 kg(2 starty w latach 1994-1996)
OPEN(1 start w roku 1994)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-56 kg(1 start w roku 1997)
-61 kg(2 starty w latach 1994-1996)
OPEN(1 start w roku 1994)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Wrocław; 12-14.06.1994
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorów w Kata, Warszawa; 06.12.2015
Długość kariery startowej:21 lat, 182 dni
Starty w grupach wiekowych:
seniorzy22 lat(5 startów w latach 1994 - 2015)

Polityka prywatności Judostat.pl