Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Tomasz Błach
 


Ostatni klub:GKS Wybrzeże Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Opole (10) (1982 - 1992)
SGKS Wybrzeże Gdańsk (4) (1993 - 1996)
Kategorie wagowe:
-71 kg(8 startów w latach 1982-1990)
-78 kg(5 startów w latach 1991-1996)
OPEN(1 start w roku 1995)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-71 kg(7 startów w latach 1983-1990)
-78 kg(5 startów w latach 1991-1996)
OPEN(1 start w roku 1995)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów, Sosnowiec; 01-03.10.1982
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Kraków; 11-13.10.1996
Długość kariery startowej:14 lat, 13 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy2 lata(2 starty w latach 1982 - 1983)
seniorzy12 lat(12 startów w latach 1985 - 1996)

Polityka prywatności Judostat.pl