Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Joanna Paluch
 


Ostatni klub:KS AZS AWFiS Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS AZS AWFiS Gdańsk (10) (2004 - 2005)
Kategorie wagowe:
-70 kg(9 startów w latach 2004-2005)
OPEN(1 start w roku 2005)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-70 kg(2 starty w latach 2004-2005)
OPEN(1 start w roku 2005)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:OTK Seniorek i Seniorów, Opole; 28-29.02.2004
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski OPEN, Bydgoszcz; 12.11.2005
Długość kariery startowej:1 rok, 257 dni
Starty w grupach wiekowych:
seniorzy2 lata(10 startów w latach 2004 - 2005)

Polityka prywatności Judostat.pl