Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Krzysztof Wojciechowski
 


Ostatni klub:AKS Strzegom
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AKS Strzegom (2) (1991 - 1992)
Kategorie wagowe:
-68 kg(1 start w roku 1991)
-71 kg(1 start w roku 1992)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-68 kg(1 start w roku 1991)
-71 kg(1 start w roku 1992)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Poznań; 01-04.05.1991
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów, Wrocław; 12-13.09.1992
Długość kariery startowej:1 rok, 135 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1991)
juniorzy1 rok(1 start w roku 1992)

Polityka prywatności Judostat.pl