Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Hanna Kubacka
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia Wrocław (5) (1987 - 1988)
KS AZS-AWF Wrocław (5) (1989 - 1990)
Kategorie wagowe:
+72 kg(8 startów w latach 1987-1990)
OPEN(2 starty w latach 1988-1989)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+72 kg(8 startów w latach 1987-1990)
OPEN(2 starty w latach 1988-1989)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek, Katowice; 28-29.03.1987
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Bielsko-Biała; 23-26.05.1990
Długość kariery startowej:3 lata, 56 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy1 rok(1 start w roku 1987)
młodzież3 lata(3 starty w latach 1988 - 1990)
seniorzy4 lata(6 startów w latach 1987 - 1990)

Polityka prywatności Judostat.pl