Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Gonerska
 


Ostatni klub:ZKS Gwardia Zielona Góra
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
ZKS Gwardia Zielona Góra (3) (1986 - 1988)
Kategorie wagowe:
+66 kg(2 starty w latach 1986-1987)
+72 kg(1 start w roku 1988)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
+66 kg(2 starty w latach 1986-1987)
+72 kg(1 start w roku 1988)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek M³odszych, £ód¼; 01-02.07.1986
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek M³odszych, Wroc³aw; 27-28.06.1988
Długość kariery startowej:2 lata, 362 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy m³odsi3 lata(3 starty w latach 1986 - 1988)

Polityka prywatności Judostat.pl