Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Martyna Gawkowska
 


Ostatni klub:LTS CSP Legionowo
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Sakana Legionowo (4) (2015 - 2017)
Kategorie wagowe:
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 4 starty w latach 2015-2017
Pierwsze zawody:II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U10, Warszawa; 07.11.2015
Ostatnie zawody:XIII Turniej Judo - Memoriał G. Malika U13, Warszawa; 08.10.2017
Długość kariery startowej:1 rok, 335 dni
Starty w grupach wiekowych:
dzieci2 lata(3 starty w latach 2016 - 2017)
dzieci młodsze1 rok(1 start w roku 2015)

Polityka prywatności Judostat.pl