Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Jan Koperwas
 


Ostatni klub:UKJ Ryś Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Ryś Warszawa (43) (2016 - 2024)
Kategorie wagowe:
-42 kg(4 starty w roku 2021)
-46 kg(1 start w roku 2021)
-50 kg(4 starty w roku 2022)
-55 kg(2 starty w roku 2023)
-60 kg(2 starty w roku 2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 28 startów w latach 2016-2020
Pierwsze zawody:I Liga WOM Funny Judo 2016 U9, Warszawa; 21.02.2016
Ostatnie zawody:WOM - U18 juniorka młodsza / junior młodszy (2007-2009), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:8 lat, 111 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(9 startów w latach 2021 - 2022)
juniorzy młodsi2 lata(4 starty w latach 2023 - 2024)
dzieci4 lata(13 startów w latach 2017 - 2020)
dzieci młodsze3 lata(15 startów w latach 2016 - 2018)
dzieci mini1 rok(2 starty w roku 2016)

Polityka prywatności Judostat.pl