Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Oliwia Szafrańska
 


Ostatni klub:PKS Olimpia Poznań
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
PKS Olimpia Poznań (15) (2016 - 2022)
Kategorie wagowe:
-48 kg(1 start w roku 2018)
-52 kg(1 start w roku 2019)
-57 kg(3 starty w latach 2019-2020)
-63 kg(5 startów w latach 2021-2022)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 5 startów w latach 2016-2017
Pierwsze zawody:XIII Międzynarodowy Turniej Judo U12, Kaczory; 20.02.2016
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U18, Mochy; 26.03.2022
Długość kariery startowej:6 lat, 37 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(2 starty w latach 2018 - 2020)
juniorzy młodsi4 lata(7 startów w latach 2019 - 2022)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2021)
dzieci2 lata(5 startów w latach 2016 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl