Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Filip Mecner
 


Ostatni klub:UKS Chojrak Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Chojrak Warszawa (36) (2015 - 2022)
Kategorie wagowe:
-73 kg(1 start w roku 2022)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 29 startów w latach 2016-2021
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Białołęki w judo U8, Warszawa; 08.11.2015
Ostatnie zawody:WOM - U16, Warszawa; 28.05.2022
Długość kariery startowej:6 lat, 202 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 2022)
dzieci4 lata(7 startów w latach 2018 - 2021)
dzieci młodsze4 lata(23 startów w latach 2016 - 2019)
dzieci mini2 lata(4 starty w latach 2015 - 2016)
dzieci super mini1 rok(1 start w roku 2019)

Polityka prywatności Judostat.pl