Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Michał Ręczyn
 


Ostatni klub:Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa (25) (2018 - 2023)
Kategorie wagowe:
-55 kg(1 start w roku 2023)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 15 startów w latach 2018-2023
Pierwsze zawody:Turniej Małego Mistrza U9, Warszawa; 25.02.2018
Ostatnie zawody:Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Eliminacje do MP Młodzików U15 Sochaczew, Sochaczew; 17.09.2023
Długość kariery startowej:5 lat, 204 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 2023)
dzieci3 lata(7 startów w latach 2021 - 2023)
dzieci młodsze4 lata(8 startów w latach 2018 - 2021)
dzieci mini2 lata(8 startów w latach 2018 - 2019)
dzieci super mini1 rok(1 start w roku 2019)

Polityka prywatności Judostat.pl