Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Oskar Jurczyk
 


Ostatni klub:UKS 10 Bydgoszcz
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS 10 Bydgoszcz (8) (2019 - 2022)
Kategorie wagowe:
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 8 startów w latach 2019-2022
Pierwsze zawody:XVI Ogólnopolski Turniej Judo U-12, Kaczory; 09.02.2019
Ostatnie zawody:VIII Mini Judo Cup - III Mistrzostwa Województwa Kujawsko–Pomorskiego U14 (2009-2010), Bydgoszcz; 26.11.2022
Długość kariery startowej:3 lata, 291 dni
Starty w grupach wiekowych:
dzieci4 lata(4 starty w latach 2019 - 2022)
dzieci młodsze2 lata(4 starty w latach 2019 - 2020)

Polityka prywatności Judostat.pl