Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Oliwia Romanik
 


Ostatni klub:Kuma Judo Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Kuma Judo Warszawa (26) (2018 - 2023)
Kategorie wagowe:
+50 kg(1 start w roku 2022)
+70 kg(8 startów w latach 2021-2023)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 13 startów w latach 2018-2020
Pierwsze zawody:Memoria³ Grzegorza Malika U12, Warszawa; 07.10.2018
Ostatnie zawody:Eliminacje do OOM juniorek i juniorów m³. Regionu II, Warszawa; 02.04.2023
Długość kariery startowej:4 lata, 178 dni
Starty w grupach wiekowych:
m³odzicy2 lata(8 startów w latach 2021 - 2022)
juniorzy m³odsi1 rok(1 start w roku 2023)
dzieci3 lata(11 startów w latach 2018 - 2020)
dzieci m³odsze3 lata(6 startów w latach 2018 - 2020)

Polityka prywatności Judostat.pl