Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Franciszek Woźniak
 


Ostatni klub:UKS JUJITSU I JUDO MIEJSKA GÓRKA Miejska Górka
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS JUJITSU I JUDO MIEJSKA GÓRKA Miejska Górka (6) (2021 - 2024)
Kategorie wagowe:
-55 kg(3 starty w latach 2023-2024)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 3 starty w latach 2021-2022
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Wielkopolski U14 2008-2009, Poznań; 13.02.2021
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Wielkopolski w Judo U18 (2007-2009), Komorniki k/Poznania; 14.01.2024
Długość kariery startowej:2 lata, 335 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(2 starty w roku 2023)
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 2024)
dzieci2 lata(3 starty w latach 2021 - 2022)

Polityka prywatności Judostat.pl