Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Maja Rymarz
 


Ostatni klub:Klub Sportowy Nastula Club Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Klub Sportowy Nastula Club Warszawa (13) (2021 - 2024)
Kategorie wagowe:
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 10 startów w latach 2022-2024
Pierwsze zawody:III Turniej o Puchar Wójt Gminy Michałowice U10 (2012-2013), Nowa Wieś; 16.10.2021
Ostatnie zawody:WOM - U13 dziecko (2012-2013), Warszawa; 08.06.2024
Długość kariery startowej:2 lata, 236 dni
Starty w grupach wiekowych:
dzieci3 lata(6 startów w latach 2022 - 2024)
dzieci młodsze1 rok(4 starty w roku 2022)
dzieci mini1 rok(3 starty w roku 2021)

Polityka prywatności Judostat.pl