Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Wiktor PYREK
 


Ostatni klub:ASW Tiger Skierniewice
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
ASW Tiger Skierniewice (11) (2021 - 2023)
Kategorie wagowe:
-73 kg(1 start w roku 2023)
-81 kg(1 start w roku 2023)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 7 startów w latach 2021-2022
Pierwsze zawody:Ikizama Judo Cup IV U12 (20010-2011), Piaseczno; 14.03.2021
Ostatnie zawody:XV Mistrzostwa Kutna Dzieci i Młodzików U15 (2009-2010), Kutno; 13.05.2023
Długość kariery startowej:2 lata, 59 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(2 starty w roku 2023)
dzieci2 lata(4 starty w latach 2021 - 2022)
dzieci młodsze1 rok(3 starty w roku 2021)
dzieci mini1 rok(2 starty w roku 2021)

Polityka prywatności Judostat.pl