Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Lena Kochman
 


Ostatni klub:KS Gwardia Łódź
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia £ód¼ (14) (2021 - 2023)
Kategorie wagowe:
-57 kg(5 startów w roku 2023)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 9 startów w latach 2021-2022
Pierwsze zawody:Orkan Judo Cup 7 U142 (2010-2011), Sochaczew; 02.10.2021
Ostatnie zawody:Gwiazdkowy Turniej Judo Dzieci i M³odzików U15 (2009-2010), £ód¼; 10.12.2023
Długość kariery startowej:2 lata, 69 dni
Starty w grupach wiekowych:
m³odzicy1 rok(5 startów w roku 2023)
dzieci1 rok(6 startów w roku 2022)
dzieci m³odsze1 rok(3 starty w roku 2021)

Polityka prywatności Judostat.pl