Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ania Grzechnik
 


Ostatni klub:Kuma Judo Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Kuma Judo Warszawa (3) (2021 - 2022)
Kategorie wagowe:
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:V Turniej o Puchar Burmistrza Bemowa -Mastersi Amatorzy, Warszawa; 23.10.2021
Ostatnie zawody:VI Puchar Burmistrza Bemowa Masters Amator (2003 i starsi, 6-2kyu), Warszawa; 16.10.2022
Długość kariery startowej:0 lata, 358 dni
Starty w grupach wiekowych:
masters2 lata(3 starty w latach 2021 - 2022)

Polityka prywatności Judostat.pl