Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Alicja Pietraszewska
 


Ostatni klub:UKS Ronin-Team Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Ronin-Team Warszawa (29) (2012 - 2018)
Kategorie wagowe:
-63 kg(1 start w roku 2012)
+63 kg(1 start w roku 2013)
-70 kg(4 starty w latach 2013-2014)
+70 kg(16 startów w latach 2014-2017)
-78 kg(7 startów w latach 2016-2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-70 kg(2 starty w latach 2013-2014)
+70 kg(2 starty w latach 2016-2017)
-78 kg(1 start w roku 2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Warsaw Judo Open U14, Warszawa; 29-30.09.2012
Ostatnie zawody:Warszawska Olimpiada Młodzieży 2018 U21, Warszawa; 28.04.2018
Długość kariery startowej:5 lat, 212 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(4 starty w latach 2012 - 2014)
juniorzy młodsi4 lata(18 startów w latach 2014 - 2017)
juniorzy3 lata(7 startów w latach 2016 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl