Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Weronika Nogaj
 


Ostatni klub:ULKS Judo Kowala
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
ULKS Judo Kowala (37) (2014 - 2022)
Kategorie wagowe:
-36 kg(1 start w roku 2014)
-40 kg(1 start w roku 2014)
-44 kg(5 startów w roku 2015)
-48 kg(22 startów w latach 2016-2021)
-52 kg(8 startów w latach 2018-2022)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(1 start w roku 2015)
-48 kg(2 starty w latach 2016-2017)
-52 kg(1 start w roku 2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:OPP - Międzynarodowe Mistrzostwa Łodzi Młodziczek i Młodzików, Łódź; 24.05.2014
Ostatnie zawody:WOM - U21, Warszawa; 28.05.2022
Długość kariery startowej:8 lat, 11 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy5 lat(21 startów w latach 2014 - 2018)
juniorzy młodsi3 lata(14 startów w latach 2017 - 2019)
juniorzy2 lata(2 starty w latach 2021 - 2022)

Polityka prywatności Judostat.pl