Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Gabriela Kamińska
 


Ostatni klub:UKS Narew Łapy
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Narew Łapy (7) (2013 - 2017)
Kategorie wagowe:
-44 kg(1 start w roku 2014)
-48 kg(5 startów w latach 2013-2017)
-52 kg(1 start w roku 2015)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(1 start w roku 2014)
-48 kg(1 start w roku 2015)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Warsaw Judo Open U14, Warszawa; 28-29.09.2013
Ostatnie zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Suchy Las; 18-19.03.2017
Długość kariery startowej:3 lata, 172 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(5 startów w latach 2013 - 2015)
juniorzy młodsi3 lata(2 starty w latach 2015 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl