Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Mateusz Wi¶niewski
 


Ostatni klub:PTS Gwardia Bydgoszcz
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
PTS Gwardia Bydgoszcz (15) (2014 - 2018)
Kategorie wagowe:
-38 kg(4 starty w latach 2014-2015)
-46 kg(5 startów w latach 2015-2017)
-50 kg(4 starty w latach 2016-2018)
-55 kg(2 starty w roku 2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-38 kg(2 starty w latach 2014-2015)
-46 kg(1 start w roku 2017)
-50 kg(1 start w roku 2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek, Luboń; 29-30.03.2014
Ostatnie zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów, Sochaczew; 15.09.2018
Długość kariery startowej:4 lata, 175 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(4 starty w latach 2014 - 2015)
juniorzy młodsi4 lata(10 startów w latach 2015 - 2018)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl