Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Marta Aniszewska
 


Ostatni klub:UKJ 225 Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ 225 Warszawa (23) (2014 - 2019)
Kategorie wagowe:
-57 kg(2 starty w roku 2014)
-63 kg(19 startów w latach 2014-2018)
-70 kg(2 starty w latach 2017-2019)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-57 kg(1 start w roku 2014)
-63 kg(3 starty w latach 2016-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Suchy Las; 26-27.04.2014
Ostatnie zawody:WOM Juniorzy, Warszawa; 19.05.2019
Długość kariery startowej:5 lat, 23 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(13 startów w latach 2014 - 2016)
juniorzy4 lata(10 startów w latach 2016 - 2019)

Polityka prywatności Judostat.pl