Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Natalia Mohr
 


Ostatni klub:Stowarzyszenie Sportowe Dąb Dębowiec
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Stowarzyszenie Sportowe D±b Dębowiec (9) (2015 - 2016)
Kategorie wagowe:
-44 kg(3 starty w roku 2015)
-48 kg(6 startów w roku 2016)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(1 start w roku 2015)
-48 kg(1 start w roku 2016)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski - V MM Młodziczek i Młodzków, ŁódĽ; 23.05.2015
Ostatnie zawody:OPP Juniorek i Juniorów Mł. (Memoriał J. Wi¶niewskiego), Bytom; 05.11.2016
Długość kariery startowej:1 rok, 167 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(7 startów w latach 2015 - 2016)
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 2015 - 2016)

Polityka prywatności Judostat.pl