Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Szymon Szymański
 


Ostatni klub:UKJ Yuko Józefów
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Yuko Józefów (34) (2014 - 2020)
Kategorie wagowe:
-34 kg(1 start w roku 2014)
-38 kg(6 startów w roku 2015)
-42 kg(3 starty w roku 2016)
-46 kg(6 startów w roku 2016)
-50 kg(5 startów w roku 2016)
-55 kg(6 startów w roku 2017)
-60 kg(5 startów w latach 2017-2018)
-66 kg(2 starty w latach 2019-2020)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-38 kg(1 start w roku 2015)
-46 kg(1 start w roku 2016)
-55 kg(1 start w roku 2017)
-60 kg(1 start w roku 2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:OPP - Warsaw Judo Open U14, Warszawa; 27-28.09.2014
Ostatnie zawody:Otwarte Mistrzostwa Mazowsza - WOM Junior, Józefów; 29.11.2020
Długość kariery startowej:6 lat, 65 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy5 lat(19 startów w latach 2014 - 2018)
juniorzy młodsi4 lata(14 startów w latach 2016 - 2019)
juniorzy1 rok(1 start w roku 2020)

Polityka prywatności Judostat.pl