Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Zuzanna Woźniak
 


Ostatni klub:UKJ Yuko Józefów
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Yuko Józefów (32) (2015 - 2020)
Kategorie wagowe:
-36 kg(2 starty w roku 2015)
-40 kg(5 startów w roku 2016)
-44 kg(13 startów w latach 2016-2017)
-48 kg(10 startów w latach 2017-2020)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-44 kg(2 starty w latach 2016-2017)
Udział w zawodach dzieci: 2 starty w roku 2015
Pierwsze zawody:OPP / VI Memoriał Jigoro Kano U15, Luboń; 25.10.2015
Ostatnie zawody:Otwarte Mistrzostwa Mazowsza - WOM Junior młodszy, Józefów; 29.11.2020
Długość kariery startowej:5 lat, 37 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(23 startów w latach 2015 - 2018)
juniorzy młodsi4 lata(7 startów w latach 2017 - 2020)
dzieci1 rok(2 starty w roku 2015)

Polityka prywatności Judostat.pl