Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Aleksandra Czwakiel
 


Ostatni klub:UKJ Lemur Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKJ Lemur Warszawa (27) (2015 - 2020)
Kategorie wagowe:
-44 kg(6 startów w latach 2015-2016)
-48 kg(8 startów w roku 2016)
-52 kg(7 startów w latach 2017-2019)
-57 kg(4 starty w latach 2018-2020)
-63 kg(1 start w roku 2019)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-48 kg(1 start w roku 2016)
Udział w zawodach dzieci: 1 start w roku 2015
Pierwsze zawody:II Otwarty Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki U12, Warszawa; 07.11.2015
Ostatnie zawody:Eliminacje do OOM Region II, Warszawa; 08.10.2020
Długość kariery startowej:4 lata, 336 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy4 lata(19 startów w latach 2015 - 2018)
juniorzy młodsi5 lat(7 startów w latach 2016 - 2020)
dzieci1 rok(1 start w roku 2015)

Polityka prywatności Judostat.pl