Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Dominika Maruszak
 


Ostatni klub:KS AZS AWFiS Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Mifune Gdańsk (2) (2015)
KS AZS AWFiS Gdańsk (11) (2016 - 2017)
Kategorie wagowe:
-44 kg(5 startów w latach 2015-2016)
-48 kg(2 starty w roku 2016)
-52 kg(4 starty w latach 2016-2017)
-57 kg(2 starty w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-48 kg(1 start w roku 2016)
-57 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:XIV Międzynarodowy Turniej Judo - Baltic Cup U14, Gdynia; 14-15.11.2015
Ostatnie zawody:XVI Judo Baltic Cup - PP młodziczek i młodzików, Gdynia; 12.11.2017
Długość kariery startowej:1 rok, 364 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy3 lata(13 startów w latach 2015 - 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl