Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Anna Borowska
 


Ostatni klub:KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Polonia Rybnik (31) (2008 - 2016)
KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik (5) (2016 - 2018)
Kategorie wagowe:
-44 kg(1 start w roku 2008)
-52 kg(8 startów w latach 2009-2010)
-57 kg(27 startów w latach 2011-2018)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-57 kg(13 startów w latach 2011-2018)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Puchar Polski Juniorek i Juniorów młodszych, Łódź; 04-05.10.2008
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 05-06.10.2018
Długość kariery startowej:10 lat, 8 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi3 lata(8 startów w latach 2008 - 2010)
juniorzy5 lat(13 startów w latach 2010 - 2014)
młodzież6 lat(4 starty w latach 2011 - 2016)
seniorzy8 lat(11 startów w latach 2011 - 2018)

Polityka prywatności Judostat.pl