Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Kacper Laska
 


Ostatni klub:MMKS Wojownik Skierniewice
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
MMKS Wojownik Skierniewice (3) (2016 - 2017)
Kategorie wagowe:
-38 kg(1 start w roku 2016)
-46 kg(2 starty w roku 2017)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-46 kg(1 start w roku 2017)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików, Warszawa; 10.09.2016
Ostatnie zawody:OOM Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Gorzów Wielkopolski; 05-06.05.2017
Długość kariery startowej:0 lata, 237 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 2016)
juniorzy młodsi1 rok(2 starty w roku 2017)

Polityka prywatności Judostat.pl