Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Łukasz Kuczyński
 


Ostatni klub:KS AZS AWFiS Gdańsk
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
WTJ Włocławek (11) (1992 - 1996)
KS AZS AWFiS Gdańsk (24) (1996 - 2006)
Kategorie wagowe:
-53 kg(1 start w roku 1992)
-56 kg(1 start w roku 1992)
-57 kg(1 start w roku 1993)
-65 kg(11 startów w latach 1994-1999)
-66 kg(15 startów w latach 1993-2003)
-73 kg(6 startów w latach 2001-2006)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-53 kg(1 start w roku 1992)
-56 kg(1 start w roku 1992)
-57 kg(1 start w roku 1993)
-65 kg(10 startów w latach 1994-1997)
-66 kg(7 startów w latach 1993-2003)
-73 kg(1 start w roku 2006)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Wrocław; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Gdańsk; 09-11.06.2006
Długość kariery startowej:14 lat, 2 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy młodsi3 lata(3 starty w latach 1992 - 1994)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1994 - 1997)
młodzież5 lat(4 starty w latach 1995 - 1999)
seniorzy12 lat(22 startów w latach 1995 - 2006)

Polityka prywatności Judostat.pl