Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Katarzyna Zakolska
 


Ostatni klub:KS AZS-AWF Wrocław
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
KS Gwardia Bielsko-Biała (21) (1997 - 2002)
KS AZS-AWF Wrocław (21) (2002 - 2007)
Kategorie wagowe:
-56 kg(1 start w roku 1997)
-63 kg(1 start w roku 1998)
-70 kg(21 startów w latach 1999-2002)
-78 kg(18 startów w latach 2003-2007)
OPEN(1 start w roku 2007)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-56 kg(1 start w roku 1997)
-63 kg(1 start w roku 1998)
-70 kg(7 startów w latach 1999-2002)
-78 kg(6 startów w latach 2003-2007)
OPEN(1 start w roku 2007)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Gdańsk; 08-11.05.1997
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 01-03.06.2007
Długość kariery startowej:10 lat, 22 dni
Starty w grupach wiekowych:
młodzicy1 rok(1 start w roku 1998)
juniorzy młodsi3 lata(2 starty w latach 1997 - 1999)
juniorzy3 lata(8 startów w latach 2000 - 2002)
młodzież4 lata(6 startów w latach 2001 - 2004)
seniorzy8 lat(25 startów w latach 2000 - 2007)

Polityka prywatności Judostat.pl