Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Natalia Lubina
 


Ostatni klub:Pałac Młodzieży Katowice
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
Pałac Młodzieży Katowice (22) (1996 - 2002)
Kategorie wagowe:
-56 kg(2 starty w latach 1996-1997)
-63 kg(20 startów w latach 1998-2002)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-56 kg(2 starty w latach 1996-1997)
-63 kg(7 startów w latach 1998-2002)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Kadetek, Bielsko-Biała; 13-14.09.1996
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Młodzieży, Poznań; 01.09.2002
Długość kariery startowej:5 lat, 354 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi4 lata(4 starty w latach 1996 - 1999)
juniorzy2 lata(6 startów w latach 2000 - 2001)
młodzież1 rok(1 start w roku 2002)
seniorzy3 lata(11 startów w latach 2000 - 2002)

Polityka prywatności Judostat.pl