Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Bronisław Wołkowicz
 


Ostatni klub:KŚ AZS Gliwice
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
K¦ AZS Gliwice (35) (1989 - 2004)
Kategorie wagowe:
-68 kg(1 start w roku 1989)
-78 kg(10 startów w latach 1991-1999)
-81 kg(10 startów w latach 1998-2002)
-90 kg(11 startów w latach 2002-2004)
OPEN(2 starty w latach 1993-1997)
+75 kg(1 start w roku 1998)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-68 kg(1 start w roku 1989)
-78 kg(9 startów w latach 1991-1997)
-81 kg(4 starty w latach 1998-2001)
-90 kg(3 starty w latach 2002-2004)
OPEN(2 starty w latach 1993-1997)
+75 kg(1 start w roku 1998)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Kielce; .07.1989
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 23-24.10.2004
Długość kariery startowej:15 lat, 330 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(1 start w roku 1989)
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1991 - 1993)
seniorzy13 lat(31 startów w latach 1992 - 2004)

Polityka prywatności Judostat.pl