Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Paweł Wolski
 


Ostatni klub:KU AZS PW Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
TS Gwardia Warszawa (24) (1995 - 2007)
KU AZS PW Warszawa (2) (2008 - 2009)
Kategorie wagowe:
-60 kg(6 startów w latach 1995-1999)
-66 kg(19 startów w latach 1999-2009)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-60 kg(5 startów w latach 1995-1998)
-66 kg(3 starty w latach 1999-2007)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów, Koszalin; 08-10.09.1995
Ostatnie zawody:Puchar Polski Seniorek i Seniorów, Warszawa; 14-15.03.2009
Długość kariery startowej:13 lat, 186 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy3 lata(3 starty w latach 1995 - 1997)
młodzież2 lata(2 starty w latach 1998 - 1999)
seniorzy12 lat(21 startów w latach 1998 - 2009)

Polityka prywatności Judostat.pl