Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Ewa Iwańska-Wiwatowska
 


Ostatni klub:UKS Kodokan Toruń
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
UKS Kodokan Toruń (55) (1992 - 2010)
Kategorie wagowe:
-61 kg(14 startów w latach 1992-1999)
-63 kg(33 startów w latach 1998-2007)
-70 kg(3 starty w latach 2005-2010)
-78 kg(1 start w roku 2009)
OPEN(3 starty w latach 1996-2001)
+60 kg(1 start w roku 1998)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-61 kg(13 startów w latach 1992-1997)
-63 kg(11 startów w latach 1998-2007)
-70 kg(1 start w roku 2010)
-78 kg(1 start w roku 2009)
OPEN(3 starty w latach 1996-2001)
+60 kg(1 start w roku 1998)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów Młodszych, Wrocław; 06-07.06.1992
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Koszalin; 24-26.09.2010
Długość kariery startowej:18 lat, 110 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi2 lata(2 starty w latach 1992 - 1993)
juniorzy4 lata(4 starty w latach 1992 - 1995)
młodzież5 lat(5 startów w latach 1995 - 1999)
seniorzy17 lat(44 startów w latach 1994 - 2010)

Polityka prywatności Judostat.pl