Szanowni Pa_stwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.

Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych. Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.

Akceptuj_
Agnieszka Syguła
 


Ostatni klub:AZS UW Warszawa
Wszystkie kluby (obecne nazwy klubów):
(w nawiasie ilosć startów w barwach klubu)
AZS UW Warszawa (29) (2000 - 2008)
Kategorie wagowe:
-70 kg(28 startów w latach 2000-2007)
-78 kg(1 start w roku 2008)
Kat. wagowe w zawodach mistrzowskich:
-70 kg(7 startów w latach 2001-2007)
-78 kg(1 start w roku 2008)
Udział w zawodach dzieci: 0 starty w roku
Pierwsze zawody:Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów Mł., Bytom; 11-12.03.2000
Ostatnie zawody:Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Bielsko-Biała; 19-21.09.2008
Długość kariery startowej:8 lat, 189 dni
Starty w grupach wiekowych:
juniorzy młodsi1 rok(2 starty w roku 2000)
juniorzy3 lata(8 startów w latach 2001 - 2003)
młodzież5 lat(5 startów w latach 2002 - 2006)
seniorzy7 lat(14 startów w latach 2002 - 2008)

Polityka prywatności Judostat.pl